Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokous 18.6. ESITYSLISTA

KOKOUSAIKA                      tiistaina 18.6.2024 klo 17, kahvitus alkaa 16.30

                                           Kokouksen aluksi ojennetaan seurakunnan muistaminen

seurakuntamestari Keijo Karastille 20-virkavuoden johdosta.

                                          

KOKOUSPAIKKA                 kokoushuone, Rantatie 9, 34800 Virrat

LÄSNÄ                                   Taskinen Jukka, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja

                                               Jokitulppo Ari-Matti

                                               Kalliomäki Eila

                                               Kammonen Riitta

                                  Veikkola Mirjami

                               Vuorenmaa Tauno

                               Wenell Timo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja                                         

     

MUUT LÄSNÄOLIJAT            Veija Jukka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ilkka-Ahola Sirpa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Tolvanen Tuija, talouspäällikkö, sihteeri


 

PYKÄLÄT                               § 60–71

ALLEKIRJOITUKSET

                                           ______________________                           _______________________

Jukka Taskinen                                            Tuija Tolvanen
puheenjohtaja                                              sihteeri

 

PÖYTÄKIRJA TARKISTETTU

                                          

Virrat _____/_____2024                                            Virrat_____/_____2024

                               _______________________                          _______________________

                                                                

                                                   

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ

                                           Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,

on nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla 19.6.-10.7.2024.

                                          

Ilmoitustaulun hoitaja

                                             

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

§ 60

                                             Puheenjohtaja Jukka Taskinen avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

                                                            

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 61

                                            Kirkkolain 10. luvun 15 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä, jollei päätöksenteolle säädetä tässä laissa muita vaatimuksia. Hallintosääntö § 15 mukaan puheenjohtaja avattuaan kokouksen toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille

14.6.2024. Kokouskutsu tulee lähettää samalla tavalla niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa (hallintosääntö § 12).

                                          

puheenjohtajan esitys:          Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös:


 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 62

                                           Hallintosäännön § 16 mukaisesti: ”Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Mahdolliset lisäykset tulee esittää tässä kohtaa.”

puheenjohtajan esitys:          Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

päätös:
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 63

                                           Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti: ”Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin jonkin asian kohdalla toisin päätä. Jos pöytäkirjan tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, toimielin tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.”

puheenjohtajan esitys:          Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Eila Kalliomäki ja

                                           Riitta Kammonen.

päätös:

VAROJEN SIIRTO KATASTROFIRAHASTOON

§ 64                                     Virtain seurakunta on 7.11.2023 vastaanottanut Aleksanteri säätiöltä 20.000 euron lahjoituksen, joka on kirjattu diakoniarahastoon. Tuosta summasta on diakonian viranhaltija vuonna 2023 myöntänyt avustusta 1 178 euroa ja avustusta on jäljellä 18.882 euroa. Diakoniarahastossa oli tilinpäätöksessä 2023 varoja 83 042,28 euroa ja katastrofirahastossa 19 025,73 euroa. Diakonirahastoa kerryttävät mm. adressien myynti, kolehtituotot ja muut avustus- ja lahjoitustuotot. Adressien hankinta rahoitetaan diakoniarahaston varoista.

Kirkkovaltuusto hyväksyi katastrofirahaston ohjesäännön kokouksessaan 14.5.2024 § 53. Ohjesäännön kohta 2: ”Rahaston tarkoitus on diakonian keinoin pyrkiä lieventämään virtolaisten hätää, heidän joutuessa yllättävään tilanteeseen, esim. sairaus, kuoleman, tulipalo, onnettomuus jne.”

Seurakunnan diakoniatyön tarkoituksena on avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin. Ammatilliseen diakoniatyöhön kuuluu haavoittuvassa tilanteessa olevan ihmisen kokonaisvaltainen tukeminen.

Yleisen maailmalla vallitsevan epävakaan tilanteen vuoksi on Virtain seurakunnan hyvä varautua isompiinkin katastrofeihin diakonia-avustuksien lisäksi ja tilanteisiin, joissa apua tarvitsevia voi kerralla olla suurikin määrä. Tällaisten tilanteiden tullessa on katastrofirahaston summa melko pieni ja sitä olisi hyvä kartuttaa.

talouspäällikön esitys:          Virtain seurakunnan diakoniarahastosta tehdään 18 882 euron siirto katastrofirahaston tilille ja kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään siirron.

päätös:

                              

VAROJEN SIJOITTAIMINEN

§ 65                                     Virtain seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaan käyttelytilin ohjeellinen määrä 1-24 kuukauden aikavälillä 150.000–300.000 euroa. Seurakunnan päätilillä olevat varat ovat 11.6.2024 tilanteessa 499.445,48 euroa. Vuodelle 2024 suunnitellut investoinnit ovat 22.000, joten tulee mahdolliseksi, että päätililtä olevia varoja sijoitetaan, koska päätilillä oleville varoille pankki ei maksa korkoa.

                                           4.6.2024 on käyty Ylä-Pirkanmaan OP:n asiakkuuspäällikkö Teija Korkeilan kanssa puhelinneuvottelu mahdollisista sijoitusvaihtoehdoista seurakunnan 24.5.2024 vapautuneille (200.000 €) säästöobligaatiovaroille.

                                          

                                           Liite 1: OP:n säästöobligaatio Callable

                                           Liite 2: OP-korkotuotto- sijoitusrahasto

                                           Liite 3: Yhteenveto seurakunnan sijoituksista 31.12.2023

Liite 4: Yhteenveto seurakunnan sijoituksista 31.5.2024

talouspäällikön esitys:          Kirkkoneuvosto tutustuu sijoitusvaihtoehtoihin ja tekee päätöksen

                                           mahdollisesta sijoituksesta ja valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan

                                           sijoituksen toimeenpanon ja järjestelyt.

päätös:

                     

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ RAJANIEMI

§ 66                                     Virtain seurakuntalla on maa-alueita kiinteistöllä Rajaniemi 936–409-27-14

yhteensä 36,7 hehtaaria. Maa-alue sijoittuu Puttosharjun ja Puttosjärven väliselle alueelle ja etelässä mm. hautausmaa sijaitsee Rajaniemen kiinteistöstä erotetulla alueella.         

Timo Riitamäki on ilmoittanut olevansa kiinnostunut hankkimaan kiinteistönsä lisämaaksi tonttinsa eteläpuolelle 50 metriä kertaa 10 metriä kaistaleen yhteensä 500 neliötä. Alueelta on myyty tontteja myös aikaisemmin, joten myynnille ei liene esteitä. Neliöhintaa määriteltäessä voidaan käyttää kiinteistönvälittäjien antamaa hinta-arviota 3–5 euroa neliö, hintahaitari ko. kaupassa olisi 1500–2500 euroa. Alue on kaavassa metsämaata ja myytävässä kohteessa puustoa n 13 kpl. Alueella tulevat metsänhoitotyöt 2024 rajataan siten, että nuo puut jätetään määräalalle. Ostaja on tietoinen ostajan velvollisuudesta huolehtia maanmittauksen suorittamisesta ja sen kustannuksista. 1.7.2023 voimaan tuleen kirkkolain mukaan, seurakunnan voi myydä maata kirkkovaltuuston päätöksellä ilman alistusmenettelyä.

Liite 5: Alustava karttaliite suunnitellusta alueesta, (ei mittakaavassa)

talouspäällikön esitys:          Virtain seurakunta myy Timo Riitamäelle n. 500 m2 määräalan kiinteistöstä Rajaniemi 936–406–27–14 kirkkoneuvoston päättämään neliöhintaan ja valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan tarvittavat asiakirjat ja toimeenpanon. Ostajan hyväksyessä kirkkoneuvoston määrittelemän hinnan,  kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määräalankaupan hyväksymistä.

päätös:

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUSTARKISTUS            

§ 67

                                           Kirkkolain 3 luvun 11 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnan ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.

 ”Kirkkoneuvosto ei saa panna kirkkovaltuuston päätöstä täytäntöön, jos e on tehty virheellisessä järjestyksessä, kirkkovaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen. Asia on viipymättä saatettava kirkkovaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Kirkkovaltuusto on pitänyt seuraavat kokoukset ja käsitellyt niissä yht. 29 pykälää:

12.12.2023 pykälät 35–42

- talousarvio 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

- hallintosääntö

13.2.2024 pykälät 1–7

- kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

28.5.2024 pykälät 8–20

- tilinpäätös 2023

- tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

- kiinteistöstrategia 2024–2028

- veroprosentti vuodelle 2025

- diakonia- ja katastrofirahaston säännöt

- Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen muuttaminen

- tammi-maaliskuun toteutuma ja verotulokertymä

vt. kirkkoherran esitys:          Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa                                                   järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin                           ovat laillisia.

päätös:                                Päätös esityksen mukaisesti.

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

§ 68

                                           Vt. kirkkoherra Jukka Taskisen päätösluettelo, 6–13/2023, liite 6

                      Kappalainen Marja Tuomi päätösluettelo, 7–17/2024, liite 7

                      Talouspäällikkö Tuija Tolvasen päätösluettelo, 12–17/2024, liite 8

                      Diakonissan päätösluettelo, -

esitys:                                 Kirkkoneuvosto käsittelee päätösluettelot

päätös:

MUUT ASIAT

§ 69                                     Muut pykälässä 62 esille tulleet asiat.

ILMOITUSASIAT                 

§ 70                                     -Tampereen hiippakunnan kirje 20.5.2024, tulevaisuustyöryhmät, liite 9

                                           - Kirkkoneuvosto ti 20.8. klo 17

                                           - Kirkkoneuvoston iltakoulu ti 10.9. klo 16–19

                                           - Kirkkoneuvosto ti 17.9. klo 17

                                           - Valtuustoseminaari ti 24.9. klo 16–19

                                           Liitosaloitteeseen liittyvät kokoukset:

                                           - Ohjausryhmä kokoontuu 14.6., 5.8. ja 2.9.2024

- Seurakuntalaisten kuuleminen Virrat ma 26.8. klo 18 (valtuutetut klo 17 paikalle)

                               - Seurakuntalaisten kuuleminen Ruovesi 27.8. klo 18 (valtuutetut klo 17

                               paikalle)        

                               - Molempien seurakuntien kirkkoneuvostot yhtä aikaa to 12.9. klo 17

                               - Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot yhtä aikaa ti 8.10. klo 17

                                                                                      

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

§ 71

                                           Puheenjohtaja päättää kokouksen klo

ja muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan.                                                   

14.6.2024 12.23