Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 28.5.

KOKOUSAIKA                       tiistai 28.5.2024 klo 18

                                           

KOKOUSPAIKKA                  Seurakuntatalo, yläsali

                                               Mikäli et pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan taloustoimistoon
                                               puh. 044 722 5451, Paula Wenell. Taloustoimisto hoitaa varajärjestelyt.   

LÄSNÄ                                 Heittola Olavi

                                            Ilkka-Ahola Sirpa

                                            Jokitulppo Ari-Matti

                                            Jyväsjärvi Kirsi-Maaria

                                            Kaasalainen-Kalliomäki Katja

                                            Kalliomäki Eila

                                            Kammonen Riitta

                                            Kellomäki Marko

                                            Leppänen Reine

                                            Mettänen Pirjo

                                            Niemi Keijo

                                            Rantanen Hannele

                                            Tarvainen Harri

                                            Tikkanen Pentti

                                            Veija Jukka

                                            Veikkola Mirjami

                                            Vuorenmaa Tauno

                                            Wenell Timo

                                            Wersta Jari

MUUT LÄSNÄOLIJAT            Taskinen Jukka, vt. kirkkoherra

                                            Tolvanen Tuija, talouspäällikkö, sihteeri

ASIAT                                  § 8–20

                                                                                                               

ALLEKIRJOITUKSET

                                             __________________________                   _________________________
                                               Jukka Veija                                                   Tuija Tolvanen
                                               puheenjohtaja                                                sihteeri

                                                                                                            

PÖYTÄKIRJA                       _____/_____2024                                       _____/_____2024                                                                         
TARKASTETTU                                                
                                               __________________________                  _________________________
                                               nimi                                                              nimi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI      29.5.2024 alkaen seurakunnan verkkosivuilla.

NÄHTÄVÄNÄ

                                             

                                                                      

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

KV § 8                                  Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jukka Veija avaa kokouksen ja vt. kirkkoherra Jukka Taskinen pitää alkuhartauden.

                                                                              

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KV § 9                                  Kirkkovaltuuston koolle kutsuminen KJ 3 luku 28 §:

                                             ”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kokouksen kutsuu koolle kirkkoneuvoston puheenjohtaja.”

                                            Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen KJ 3 luku 29 §:

                                             ” Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä asialuettelo. Kokouskutsu on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos seurakunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat kutsuttavien käytettävissä.

                                            Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään KL 10 luku 15 § Toimielimen päätösvaltaisuus.

                                             ”Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä, jollei päätöksenteolle säädetä tässä laissa muita vaatimuksia.”

                                           

                                            Kokouskutsu on nähtävillä seurakunnan kotisivuilla 22.5.2024.

                                            Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 21.5.2024. Osa liitteistä lähetetty postin kautta 14.5.2024.

                                            Valtuusto toteaa työjärjestyksensä 28 §:n mukaisesti estyneet valtuutetut ja heidän varajäsenensä sekä mahdolliset esteellisyydet.

esitys:                                  Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan estyneet valtuutetut sekä heidän varajäsenensä sekä mahdolliset esteellisyydet.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

päätös:                                                                                         

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

KV § 10                                Ennen työjärjestyksen hyväksymistä viranhaltijat ilmoittavat lisäasiat ja luottamushenkilöt ilmoittavat esille tulleet aloitteet ja tiedoksiannot.

esitys:                                  Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

päätös:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

KV §11                                 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat                                    myös ääntenlaskijoina. Vaalipöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

                                                         

esitys:                                  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä kaksi seuraavaa;

                                            Keijo Niemi ja Hannele Rantanen.

päätös:

TILINPÄÄTÖS 2023

KV § 12

                                            Kirkkoneuvoston käsittely 20.3.2024 § 18

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §: ”Talousarviovuodelta (tilikausi) on seurakunnassa laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

                                            Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Taloussäännön 21 §:n mukaan tilinpäätös on säilytettävä pysyvästi. Kirkkohallitus suosittaa, että seurakuntatalous säilyttää tilinpäätöksen, jonka sivut on numeroitu, pysyvästi sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa säilytettävän tilinpäätöksen tulee täyttää sähköiselle arkistoinnille asetetut vaatimukset. Tilinpäätöksestä otetaan paperitulosteet, jos seurakuntataloudella ei ole käytössä Sähke2-normin täyttävää järjestelmää. Mikäli tilinpäätös on paperimuodossa, sen sitominen kirjaksi ei ole enää tarpeellista. Virtain seurakunnan tilinpäätös on paperimuodossa. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Virtain seurakunnan 2023 tilinpäätös on 41 805,10 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 148 686,17 euroa. Tilikauden suunnitelman mukaiset ja kertaluonteiset poistot ovat yhteensä 106 881,07 euroa. Toimintatuotot ovat ylittyneet 43 891,94 euroa talousarvioon nähden. Ylitys koostuu mm. vuokratuotot, metsätalouden tuotot, kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat sekä tuet ja avustukset -tulojen noususta.  Toimintakulut ovat tilikaudella 1 477 044,75 euroa ja ovat ylittyneet talousarvioon 49 162,75 euroa. Verotuloja kertyi 1 318 879,78 euroa. Verotulokertymä ylitti arvioidun 40 879,78 euroa.

Investointiosan kustannusarvio vuodelle 2023 oli 40 000 euroa. Hankkeen seurakuntatalon aurinkopaneelit lopullinen toteutuma oli 29 992 euroa eli 75 % kustannusarviosta.

Virtain seurakunnan talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on

pääluokkataso (ulkoinen) ja investoinneissa kokonaiskustannusarvio. Sisäiset erät eivät ole sitovia, eikä niitä siten ole talousarvioon sisällytetty. Poistot eivät ole rahavirtaa, mutta ovat talousarviossa mukana.

Käyttötalousosan toteutuminen pääluokittain sekä rahoitus:

Pääluokka

Talousarvio 2023

Toteutuma

2023

%

alitus/

ylitys

1. hallinto

-227 103

-219 721,18

96,7

-7 381,22

2.seurakunnallinen toiminta

-589 253

-592 023,04

100,5

+2 770,04

4. hautatoimi

-160 725

-158 899,68

98,9

-1 825,32

5. kiinteistötoimi

-324 004

-335 889,38

103,7

+11 885,38

6.rahoitustoimi

1 292 050

1 348 105,48

104,3

-56 055,48

Yli- ja alijäämä

-9 035

41 805,10

462,7

-50 840,10

                                           

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti                                            Käyttötalouden tulot ja kulut pääluokittain (1–5):

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti                                            Tuloslaskelmaosan toteutuminen (pääluokka 6 rahoitus)

                                            Tilinpäätös sisältää erillisenä taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja sen tulos on alijäämäinen 2 755,21 euroa. Hautainhoitorahasto toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ovat liitettynä seurakunnan tilinpäätökseen.

                                            Liite 1: Tilinpäätöskirja 2023

talouspäällikön esitys:

  1. Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja hyväksyy työalakatteiden poikkeamat tehtäväalueittain ja toimintakertomuksen, investointitoteutuman alituksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
  2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja ylijäämän 41 805,10 kirjaamista yli- ja alijäämätilille, sekä

erillisenä taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston alijäämän 2 755,21 kirjaamista hautainhoitorahaston yli- alijäämätilille.

  1. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.
  2. Tilinpäätöskirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia ennen sen esittämistä valtuustolle, jollei niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen.

päätös:

                                            1. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen ja hyväksyi työalakatteiden poikkeamat tehtäväalueittain ja toimintakertomuksen, investointitoteutuman alituksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja ylijäämän 41 805,10 kirjaamista yli- ja alijäämätilille, sekä

erillisenä taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston alijäämän 2 755,21 kirjaamista hautainhoitorahaston yli- alijäämätilille.

3. Kirkkoneuvosto allekirjoitti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää se

tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

4.Tilinpäätöskirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia ennen sen esittämistä valtuustolle, jollei niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen.

Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2024

esitys:                                  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ja vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja ylijäämän 41 805,10 kirjaamista yli- ja alijäämätilille, sekä erillisenä taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston alijäämän 2 755,21 kirjaamista hautainhoitorahaston yli- alijäämätilille.

                                           

                                            Liite 1: Tilinpäätöskirja 1.1.-31.12.2023

päätös:                               

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2023

KV § 13

                                            Kirkkoneuvoston käsittely 23.4.2024 § 30

                                            Virtain seurakunnan kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö on    tarkastanut Virtain seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun

ja toimintakertomuksen.

 

Tilintarkastus on suoritettu etänä KPMG:n Move-pilvipalvelua hyödyntäen. Etänä suoritettavassa tarkastuksessa mukana olivat Marjo-Riia Valsberg ja Eveliina Aro ja Riku Mansikkamäki. Paikan päällä tapahtuvan tilintarkastuksen suoritti 15.3.2024 Riku Mansikkamäki ja 15.4.2024 vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä.

Esko Säilä on antanut tilintarkastuskertomuksen käynnillään seurakunnassa 15.4.2024. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti ja seurakunnan sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, talouden kehitysestä ja taloudellisista vastuista.                     

Liite 2: tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

                                            talouspäällikön esitys:

                                            Tilintarkastaja esittää kirkkovaltuustolle Virtain seurakunnan tilinpäätöksen
                                            2023 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta                                       1.1.-31.12.2023.

                                            päätös: Päätös esityksen mukaan.

                                            Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2025

esitys:                                  Tilintarkastaja esittää kirkkovaltuustolle Virtain seurakunnan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

                                            liite 2: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

päätös:

KIINTEISTÖSTRATEGIA 2024-2028

KV § 14

                                            Kirkkoneuvoston käsittely 14.5.2024 § 47

                                            Kirkkohallitus on 17.3.2023 antanut seurakunnille kiinteistöstrategiamallin (versio 1.2). Mallissa on ohjeistusta prosessin tavoitteita, sisällöstä, laadinnasta ja päivityksestä. Strategiassa tulee huomioida toimintaympäristö ja sen muutokset, kiinteistöjen nykytilanne ja ylläpito ja korjausvastuu.

Virtain seurakunta on kokouksessaan 22.2.2024 § 7 asettanut valmisteluryhmän kiinteistöstrategian laadintaa varten.

Ryhmään ovat kuuluneet vt. kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä kirkkovaltuutetut Marko Kellomäki, Keijo Niemi, Tauno Vuorenmaa ja Jukka Veija.

Ryhmä on kokoontunut 16.4. valmistelemaan strategiaan ja todennut Kirkkohallituksen ohjeen olevan varsin laaja pienen seurakunnan tarpeisiin. Valmisteluryhmä kokoontui 7.5.2024 laatimaan strategiaa ja sovittiin, että täydennyksien jälkeen se esitellään kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi 14.5.2024 ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 28.5.2024.

Liite 3: Luonnos kiinteistöstrategia 2024–2028.

vt. kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:

                                                          Kirkkoneuvosto tutustuu kiinteistöstrategiaan, hyväksyy sen ja esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä.

                                            päätös:

                                            Esityksen mukaan.

                                            Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2024

                                           

                                            Liite 3: Virtain seurakunnan kiinteistöstrategia 2024–2028

esitys:                                  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Virtain seurakunnan kiinteistöstrategian 2024–2028.

päätös:

VEROPROSENTTI VUODELLE 2025

KV § 15

                                            Kirkkoneuvoston käsittely 14.5.2024 § 51

                                            Seurakunnan kirkkoneuvoston tulee esittää ja kirkkovaltuuston tulee vahvistaa kirkollisveroprosentti ja ilmoittaa se verohallinnolle vuosittain marraskuussa. Kirkollisverolla katetaan se määrä, jonka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.

Virtain seurakunnassa veroprosentti on ollut vuodesta 2002 alkaen 1,7 %.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veronperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkollisveroennusteiden mukaan Virtain seurakunnan verotulot pysyisivät vuoteen 2030 asti 1.3–1.4 M€:n tasolla.

Virtain seurakunnan suhteellisen tasaista verotulokertymää ylläpitää suuri eläkeläisten määrä, heitä

 oli 31.3.2024 tilanteessa 2087 eli 43.2 %:a jäsenistä Jäsenmäärän laskiessa vuosittain n. 2 %-yksikön verran arvioidaan jäseniä olevan 4278 vuonna 2030. Virtain kaupungin asukkaista kuluu kirkkoon vuonna 2025 arvion mukaan 78 % ja vuonna 2030 arvion mukaan 75 %.  Jäsenmäärä on alkuvuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana laskenut 4833 jäseneen. Virtain seurakunta on pudonnut keskisuurista pieniin seurakuntiin jo vuonna 2023.

Virtain seurakunnan tammi-huhtikuun 2024 verotulokertymä on 1,85 %-yksikköä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Arvioitaessa vuoden 2024 verotuloja käytetään kirkkohallituksen FCG:ltä saatua seurakuntakohtaista kirkollisveroennustetta. Tuon ennusteen mukaan kirkollisverot olisivat vuonna 2024 Virtain seurakunnassa n. 1,4 M€. Nousua vuoteen 2025 verotuloihin 2024 verrattuna olisi 0,7 %-yksikköä.

Lopulliseen verotulokertymään vaikuttaa myös aina se, miten VM toteuttaa jako-osuuksien muutoksia. Nämä muutosesitykset tulevat vasta vuoden lopulla. Vuodelle 2025 mahdollisesti tulevat muutokset eivät ole tätä päätösesitystä valmisteltaessa tiedossa. Tätä esitystä tehtäessä ei ole tiedossa, miten Virtain ja Ruoveden liitosaloite etenee. Jos liitos toteutuu, tulee se voimaan aikaisintaan 2026, jolloin veroprosentin muutos tulee ajankohtaiseksi.

talouspäällikön esitys:

                                            Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2025 veroprosentiksi                                          kirkkovaltuusto vahvistaa 1.7 %.

päätös: Esityksen mukaan.

Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2024

esitys:                                  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2025 veroprosentiksi                                          kirkkovaltuusto vahvistaa 1.7 %.

päätös:

DIAKONIAN- JA KATASTROFIRAHASTON SÄÄNNÖT

KV § 16

                                            Kirkkoneuvoston käsittely 14.5.2024 § 53

Diakoniarahaston avustussummat yhtenäistettiin diakoniatyön johtosäännön kanssa ja katastrofirahaston avustussummia nostettiin, koska rahaston käyttö kytkeytyy äkillisiin ja yleensä isoihin avustustarpeisiin.

                                            Liite 7: Diakoniarahaston säännöt

                                            Liite 8: Katastrofirahaston säännöt

vt. kirkkoherra esitys:

                                            Kirkkoneuvosto käsittelee diakonia- ja katastrofirahaston säännöt ja

                                            esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

päätös: Esityksen mukaan.

Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2024

                                            Liite 4: Diakoniarahaston säännöt

                                            Liite 5: Katastrofirahaston säännöt

esitys:                                  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle diakonia- ja katastrofirahaston

                                            säännöt hyväksyttäväksi.

päätös:

TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

KV § 17                               

Kirkkoneuvoston käsittely 14.5.2024 § 55

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on lähettänyt pöytäkirjanotteen, joka koskee Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen muuttamista.

Otteessa yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää

  1.  Virtain seurakuntaa hyväksymään uuden sopimuksen
  2. pyytää seurakuntaa tekemään päätöksen siitä, kuka allekirjoittaa sopimuksen seurakunnan puolesta
  3. pyytää seurakuntaa lähettämään vastauksen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän sihteerinä toimivalle rekisteriesimies Leena Parkkiselle 6.9.2024 mennessä

Liite10: Pöytäkirjanote 5/2024 ja sopimusluonnos

                                            vt. kirkkoherran esitys:

                                            1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden yhteistyösopimuksen

2.Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vt. kirkkoherra allekirjoittaa     sopimuksen seurakunnan puolesta

3. Seurakunta lähettää kirkkovaltuuston vastauksen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän sihteerinä toimivalle rekisteriesimies Leena Parkkiselle 6.9.2024 mennessä

päätös: Esityksen mukaan.                         

                                            Kirkkovaltuuston käsittely 28.5.2024

Liite 6: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän pöytäkirjanote 5/2024, voimassa oleva sopimus ja sopimusluonnos

esitys:                                  1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden yhteistyösopimuksen

2.Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vt. kirkkoherra allekirjoittaa     sopimuksen seurakunnan puolesta

3. Seurakunta lähettää kirkkovaltuuston vastauksen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän sihteerinä toimivalle rekisteriesimies Leena Parkkiselle 6.9.2024 mennessä

päätös:

TAMMI-MAALISKUUN TOTEUTUMA JA VEROTULOKERTYMÄ

KV § 18

                                            Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle tiedoksi tammi-maaliskuun tuloslaskelman vertailulla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja talousarvioon 2024:

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, ruokalista, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

                                           

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, numero, Fontti

Kuvaus luotu automaattisestiVerotulojen kertymä tilanteessa 31.3.2024 vertailulla edellisiin vuosiin ja prosenttivertailu vuoteen 2023:

Toimintatuotot 18,4 % talousarvioluvusta

Toimintakulut 23,1 % talousarvioluvusta

Kirkollisverot 27,5 % talousarvioluvusta

Henkilöstökulut 22,9 % talousarvioluvusta

Jäsenmäärä 31.12.2023 oli 4851 ja viimeisen tilaston 31.3.2024 mukaan jäsenmäärä 4833

esitys:                                  Kirkkovaltuusto merkitsee tammi-maaliskuun toteutuman ja verotulokertymän

                                            tiedoksi.

päätös:

TIEDOTUSASIAT

KV § 19                                - Kirkkohallituksen yleiskirjeet 1–18 /2024 luettavissa Sakastissa:

18/2024 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä

17/2024 Suosituksia saavutettavuuden kehittämiseen seurakunnissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

16/2024 Kriisiytyvän seurakunnan mittarit – ohje uudistettuLinkki avautuu uudessa välilehdessä

15/2024 Hautaustoimen maksuja koskevat periaatteetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

                                                  14/2024 Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kustannusten kohdentamista

                                                   koskevan ohjeen päivittäminen

13/2024 AvoimuusrekisteriLinkki avautuu uudessa välilehdessä

12/2024 Seurakuntien palvelut palvelutietovarantoonLinkki avautuu uudessa välilehdessä

11/2024 Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset vuonna 2024 haettavana 31.8.2024 mennessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

10/2024 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä

2/2024 Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano kirkkohallituksen jäsenten vaalia vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

- Ohjausryhmän tulevia kokouksia:

14.6.2024 Ruovesi

5.8.2024 Virrat

26.8.2024 Ruovesi

Ohjausryhmä tekee esityksen liitosaloitteesta kirkkoneuvostoille

31.8.2024 mennessä. Kirkkoneuvostot käsittelevät esityksen syyskuussa. Kirkkovaltuustot kokoontuvat yhtäaikaisesti molemmissa seurakunnissa ja tekevät päätöksensä lokakuussa.

                                             KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

KV § 20                                Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään

                                            muutoksenhakuohjeet.

13.5.2024 08.49